આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૨૦ઓર્ગેનીક કોર્નર
સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરી

ડો. બી.આર.શાહ

શ્રી બી. એમ. મોદી

સેક્ટર - 10 એ, ચ રોડ,
કૃષિ ભવન, ગાંધીનગર.
ગુજરાત, ભારત.

ફોન : +91 - 079-23256116

ફેક્સ નં : +91 - 079 23256159, +91 - 079 23256227

Director Of Agriculture Contact
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation