આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૭ઓર્ગેનીક કોર્નર
આંકડાકીય માહિતી

વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ્સ
વાર્ષિક વિકાસ કાર્યક્રમ ૨૦૧૬-૧૭ PDF file that opens in a new window(199KB)
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation