આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

એ.જી.આર-૩ યોજના

આદિજાતી પેટા વિસ્તારમાં તથા આદિજાતી વિસ્તાર બહાર વસતા આદીવાસી ખેડુતોને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોના પ્રમાણિત બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરો સહાયીત દરે પુરા પાડવાની યોજના.

યોજનાનું વર્ણન

આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના (ટીએએસપી અને આઉટસાઇડ ટીએએસપી) હેઠળના વિસ્તારમાં સમાવેશ થયેલ જીલ્લાઓના તાલુકાના વિસ્તારોના ખેડુતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.

૧૦૦ % રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના છે.

આ યોજના હેઠળ આદિજાતી વિસ્તારમાં વસતા આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના તથા વિસ્તાર બહારના વસતા આદીવાસી ખેડુતો ખેતીના પાકોનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તે માટે સરકારશ્રી પ્રયત્નશીલ છે. ખેડુતો ખેતી માટે જરૂરી એવા પાક સંરક્ષણ સાધન સામગ્રી, તાડપત્રી, ક્ષેત્રિય નિદર્શન, સુક્ષ્મ તત્વો, ખુલ્લી પાઈપલાઈન, કૃષિ મેળા/શિબિર/પ્રદર્શન, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઈપલાઈન,સેંદ્રીય ખાતર/દિવેલી ખોળ/લીંબોળી ખોળ વિગેરે સહાય ઘટકોથી પાક ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકે તે માટે વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબની ખેતી સામગ્રીના ઉપયોગથી ખેડુતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે. તેમજ સદર યોજના હેઠળ આદીવાસી ખેડુતોનું ખેડુત ખાતેદાર અકસ્માત વીમા યોજનાનુ પ્રીમીયમ પણ ભરવામાં આવે છે.

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પુર્વ જરૂરિયાત

આ યોજનાનો લાભ આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના (ટીએએસપી અને આઉટસાઇડ ટીએએસપી) હેઠળના વિસ્તારમાં સમાવેશ થયેલ જીલ્લાઓના તાલુકાના વિસ્તારોના ખેડુતો લઈ શકે છે.

યોજનાના લાભ

રાજ્યમાં ખેડુતોને ખેતી માટે જરૂરી કૃષિ વિષયક સામગ્રી પુરી પાડી પાક ઉત્પાદન વધારવું.

યોજનાનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

ખેડૂત દ્વારા ઓનલાઇન અરજી ખેડૂત પોર્ટલ(https://ikhedut.gujarat.gov.in/) પર કરવાની રહેશે.

વધુમાં સંબંધિત જિલ્લાના જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી/તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામસેવક નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

વન અધિકાર અધિનિયમ હેઠળ ના લાભાર્થીઓને કૃષિ,સહકાર અને ખેડૂત વિભાગની યોજનાઓ નો લાભ આપવા બાબત
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation