આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૨૦ઓર્ગેનીક કોર્નર
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

એ.જી.આર- ૩ યોજના

આદિજાતી પેટા વિસ્તારમાં તથા આદિજાતી વિસ્તાર બહાર વસતા આદીવાસી ખેડુતોને વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતોના પ્રમાણિત બિયારણો અને રાસાયણિક ખાતરો સહાયીત દરે પુરા પાડવાની યોજના.

યોજનાનું વર્ણન

 • આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના (ટીએએસપી અને આઉટસાઇડ ટીએએસપી) હેઠળના વિસ્તારમાં સમાવેશ થયેલ જીલ્લાઓના તાલુકાના વિસ્તારોના ખેડુતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.
 • ૧૦૦ % રાજ્ય પુરસ્કૃત યોજના છે.
 • આ યોજના હેઠળ આદિજાતી વિસ્તારમાં વસતા આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના તથા વિસ્તાર બહારના વસતા આદીવાસી ખેડુતો ખેતીના પાકોનું વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તે માટે સરકારશ્રી પ્રયત્નશીલ છે. ખેડુતો ખેતી માટે જરૂરી એવા પાક સંરક્ષણ સાધન સામગ્રી, તાડપત્રી, ક્ષેત્રિય નિદર્શન, સુક્ષ્મ તત્વો, ખુલ્લી પાઈપલાઈન, કૃષિ મેળા/શિબિર/પ્રદર્શન, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઈપલાઈન,સેંદ્રીય ખાતર/દિવેલી ખોળ/લીંબોળી ખોળ વિગેરે સહાય ઘટકોથી પાક ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકે તે માટે વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબની ખેતી સામગ્રીના ઉપયોગથી ખેડુતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે. તેમજ સદર યોજના હેઠળ આદીવાસી ખેડુતોનું ખેડુત ખાતેદાર અકસ્માત વીમા યોજનાનુ પ્રીમીયમ પણ ભરવામાં આવે છે.

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પુર્વ જરૂરિયાત

 • આ યોજનાનો લાભ આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના (ટીએએસપી અને આઉટસાઇડ ટીએએસપી) હેઠળના વિસ્તારમાં સમાવેશ થયેલ જીલ્લાઓના તાલુકાના વિસ્તારોના ખેડુતો લઈ શકે છે.

યોજનાના લાભ

રાજ્યમાં અનુસુચિત જનજાતીના ખાતેદાર ખેડુતોને ખેતી માટે જરૂરી નીચે મુજબના ઘટકોમાં સહાય આપવામાં આવે છે

અ.નં ઘટકનું નામ સહાયનુ ધોરણ રિમાર્કસ ઘટકના પુન: લાભ મેળવવાની ઓછામાં ઓછી સમય મર્યાદા
પાક સંરક્ષણ સાધન સામગ્રી (અ) હાથથી ચાલતાં સાધન પર સાધનની કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂ. ૧૨૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૫ વર્ષમાં એક વખત
(બ)પાવર/મશીનથી ચાલતા સાધન ૫ર સાધનની કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા. ૪૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ એક નંગ
તાડ૫ત્રી તાડપત્રીની ખરીદ કિંમતના ૫૦ % રૂા ૧૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધું બે નંગ પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૩ વર્ષમાં એક વખત
3 ક્ષેત્રિય નિદર્શન
(TASP & OTASP)
૦.૪ હેકટરના નિદર્શન માટે રૂા. ૪૦૦૦/- ની મર્યાદામાં. ખાતા દીઠ એક નિદર્શન પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮ અને ૧૯, ૨૦ મુજબ તેમજ મુદ્દા નં.- ૧૫ થી કમીટી દ્વારા નિયત કરેલ ઇનપુટ સામગ્રી આપવાની રહેશે. દર વર્ષે
ગૌણ અને સુક્ષ્મતત્વો સરકાર માન્ય ગ્રેડના ગૌણ અને સુક્ષ્મતત્વો માટે પ્રતિ હેક્ટર ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ ૭૫૦/-ની મર્યાદામાં બે માંથી જે ઓછુ હોય તે ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ૨ હેક્ટર માટે. પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮ ૧૯ અને ૨૦ મુજબ દર વર્ષે
ખુલ્‍લી પાઈ૫લાઈન હેક્ટર દીઠ ખર્ચના ૭૫ % અથવા રૂા. ૬૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ ર હેકટર માટે. રૂા. ૧૩૫૦૦/- ની મર્યાદામા.
(૧ હેક્ટર થી ઓછી જમીન હોય તેવા ખેડુતોને પણ એક હેક્ટર માટે સહાય આપવાની રહેશે)
પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ
લાભાર્થી ખેડુતે બીલમાં નીચે મુજબના સ્પેશીફીકેશન સ્પષ્ટ દર્શાવવાના રહેશે.
 • ૭૫ મીમી/૯૦મીમી/૧૧૦મીમી ડાયામીટરની ૩૪૦ ફુટ પાઈપ
 • ૭૫ મીમી/૯૦મીમી/૧૧૦મીમી ડાયામીટરના થડેડ કપ્લર નં-૧
 • એન્ડ પ્લગ નં-૧
૫ વર્ષમાં એક વખત
કૃષિ મેળો/પ્રદર્શન/ખેડૂત શિબિર તાલુકા કક્ષાએ કૃષિ મેળો/પ્રદર્શન યોજવા માટે રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- ની મર્યાદામાં ખર્ચ કરી શકાશે. ખેડૂત શીબીર ૧૦૦ ખેડૂત માટે રૂ. ૧૫૦૦૦/-ની મર્યાદામાં ખર્ચ કરી શકાશે. ખેડૂતોને સાહીત્ય, ચા, નાસ્તો, ભોજન, મુસાફરી ખર્ચ, પ્રદર્શન સ્ટોલના સમિયાણા, મંડપ, બેનર, ફોટોગ્રાફસ, સાઉન્ડ સીસ્ટમ, વીજળી, ફર્નીચરના ભાડા, વિ. બાબતોમાં ખર્ચ કરી શકાશે.  
અન્‍ડર પાઇપ લાઈન (TASP & OTASP) અંડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન – (પી.વી.સી.) પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૧૦ વર્ષમાં એક વખત
(અ) (૧૪૦ મીમી.x ૧૫૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૧૦૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
(બ) (૧૧૦ મીમી.x ૧૫૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૧૦૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
(ક) (૯૦ મીમી.x ૧૫૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ.૮૪૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
(ડ) (૧૪૦ મીમી.x ૨૦૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૧૪૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
(ઇ) (૧૧૦ મીમી.x ૨૦૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૧૪૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
(એફ) (૯૦ મીમી.x ૨૦૦ મી.)- ખરીદ કિંમતનાં ૭૫% અથવા રૂ. ૧૧૨૫૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે
પંપસેટ (TASP & OTASP) ૫ વર્ષમાં એક વખત
(૧) ઓઇલ એન્જીન  
  (અ) ૩.૦-૩.૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૮,૭૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૫ વર્ષમાં એક વખત
  (બ) ૫.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૧૨,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
  (ક) ૭.૫-૮.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૧૩,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
  (ડ) ૧૦.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૧૩,૮૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
(૨) ઇલે. મોટર / પંપસેટ ૫ વર્ષમાં એક વખત
  (અ) ૧.૦ થી ૩.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૮,૬૦૦/- બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે. પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૫ વર્ષમાં એક વખત
  (બ) ૫.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૯,૭૫૦/- બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે.
  (ક) ૭.૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ.૧૨,૯૦૦/- બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે.
(૩) સબમર્સીબલ પંપસેટ ૫ વર્ષમાં એક વખત
  (અ) ૩.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૧૫,૭૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે. પરિશિષ્ટ -૧ ની શરતો ૫, ૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ ૫ વર્ષમાં એક વખત
  (બ) ૫.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૨૨,૩૫૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
  (ક) ૭.૫ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા.૨૭,૯૭૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
  (ડ) ૧૦.૦ હો.પા. ખરીદ કિંમતના ૭૫ % અથવા રૂા. ૩૩,૫૨૫/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે.
દિવેલી ખોળ/ લીંબોળી ખોળ /સેન્દ્રીય ખાતર સરકાર માન્ય ગ્રેડના દિવેલી ખોળ/ લીંબોળી ખોળ /સેન્દ્રીય ખાતર માટે હેક્ટર દીઠ ખરીદ કિંમતના ૭૫% અથવા રૂ. ૩૦૦૦ બે માંથી જે ઓછું હોય તે. ખાતા દીઠ વધુમાં વધુ બે હેકટર માટે. પરિશિષ્ટ-૧ની શરતો ૫,૧૮, ૧૯ અને ૨૦ મુજબ
FCO માન્ય SCHEDULE-IV અને V મુજબના ખાતરો આપી શકાશે
સ્વચ્છ ભારત મીશન અંતર્ગત સીટી કંપોસ્ટને પ્રાધાન્ય આપવાનુ રહેશે.
દર વર્ષે
૧૦ અનુસચિત જનજાતીના ખેડુતો માટે ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વિમા યોજના રાજ્યના તમામ અનુસચિત જન જાતીના ખેડુતો માટે ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વિમા યોજનાના વિમા પ્રીમીયમ પેટે

યોજનાનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતે આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર અરજી કરી તેની નિયત પધ્ધતિ અનુસરીને લાભ લેવાનો રહે છે.

ખેડૂત ખાતેદાર યોજનાકીય ઠરાવને આધીન સરકારશ્રીના ઠરાવને આધીન આ યોજનાનો લાભ લઇ શકે છે.

આ યોજના માટે સબંધીત જિલ્લાના જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રીનો સંપર્ક કરવાનો રહે છે, જેની માહિતી આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/Public/frm_Public_Contacts.aspx) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

સંબંધિત જિલ્લાના જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી/તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામસેવકને અરજી કરવાની રહેશે.

અરજી પત્રકનો નમુનો/ ઠરાવ

અરજી: આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ (https://ikhedut.gujarat.gov.in/) ઉપર ઓન લાઇન અરજી કરવની રહે છે

ઠરાવ: ખેતી નિયામકની કચેરી, ગુજરાત રાજ્યની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે (https://dag.gujarat.gov.in/government-resolutions-guj.htm)

 • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
 • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
 • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
 • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
 • ભારતીય હવામાન વિભાગ
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • DigiLocker
Go to Navigation