આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

એ.જી.આર-૪ યોજના

એજીઆર-૪ અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને બિયારણો, રાસાયણિક ખાતર અને ઉત્પાદક સામગ્રી પેટીઓની સહાયીત દરે વહેંચણી

યોજના વિષેની ટુંકી માહિતી

 • રાજ્યના અનુસુચિત જાતિ નાં ખેડૂતો વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબની ખેત સામગ્રીનાં ઉપયોગથી ખેડૂતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે.
 • ૧૦૦% રાજ્ય પુરષ્કૃત યોજના છે.
 • રાજ્યના અનુસુચિત જાતિના ખેડુતો ખેતીના પાકોનુ વધુ ઉત્‍પાદન મેળવી શકે અને આર્થિક રીતે સમૃઘ્‍ધ થાય તે માટે સરકાર પ્રયત્‍નશીલ છે. ખેડુતોને ખેતી માટે જરૂરી એવા ઇનપુટ્સ જેવા કે પાક સંરક્ષણ સાધન સામગ્રી, પંપસેટ, ક્ષેત્રિય નિદર્શનો, માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટસ, તાડપત્રી, ખુલ્લી પાઇપ લાઇન, અન્ડર ગ્રાઉન્ડ પાઇપ લાઇન વિગેરે સહાય ઘટકોથી પાક ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકે તે માટે વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબની ખેતી સામગ્રીના ઉપયોગથી ખેડુતો વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવે અને આર્થિક રીતે સમૃધ્ધ થાય તેવો યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે. તેમજ સદર યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના ખાતેદાર ખેડુતોને અકસ્માત વિમા યોજનાનું પ્રિમીયમ પણ ભરવામાં આવે છે.

યોજનાનો લાભ મેળવવા માટેની પુર્વ જરૂરિયાત

આ યોજનાનો લાભ અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના (એસસીએસપી) હેઠળ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂત ખાતેદાર લઇ શકે છે.

યોજનાનાં લાભો

રાજયમાં અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને ખેતી માટે જરૂરી કૃષિ વિષયક સામગ્રી પુરી પાડી પાક ઉત્પાદન વધારવું

યોજનાનો લાભ લેવાની પધ્ધતિ

ખેડૂત દ્વારા ઓનલાઇન અરજી ખેડૂત પોર્ટલ https://ikhedut.gujarat.gov.in/પર કરવાની રહેશે.વધુમાં સંબંધિત જિલ્લાના જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી/તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીશ્રી અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામસેવક નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

 • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
 • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
 • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
 • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
 • ભારતીય હવામાન વિભાગ
 • Vibrant Gujarat Summit 2019
 • DigiLocker
Go to Navigation