આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
જીલ્લાવાર વેપારીઓની માહિતી

જીલ્લાવાર વેપારીઓની માહિતી

ખાતર

જીલ્લાવાર વેપારીઓની માહિતી ડાઉનલોડ
અમદાવાદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(99KB)
અમરેલી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(46KB)
આણંદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(142KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(189KB)
ભરૂચ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(78KB)
ભાવનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(103KB)
દાહોદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(45KB)
ગાંધીનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(61KB)
જામનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(99KB)
જુનાગઢ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(101KB)
ખેડા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(104KB)
કચ્છ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(88KB)
મહેસાણા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(87KB)
નર્મદા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(52KB)
નવસારી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(98KB)
પંચમહાલ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(107KB)
પાટણ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(96KB)
પોરબંદર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(56KB)
રાજકોટ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(280KB)
સાબરકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(105KB)
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(82KB)
સુરત જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(185KB)
તાપી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(71KB)
વડોદરા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(112KB)
વલસાડ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(63KB)

જંતુનાશકો

જીલ્લાવાર વેપારીઓની માહિતી Downloads
અમદાવાદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(167KB)
અમરેલી જીલ્લાનાવેપારીઓની માહિતી PDF(113KB)
આણંદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(72KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(166KB)
ભરૂચ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(41KB)
ભાવનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(143KB)
દાહોદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(47KB)
ડાંગ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(13KB)
ગાંધીનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(61KB)
જામનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(150KB)
જુનાગઢ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(59KB)
ખેડા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(38KB)
કચ્છ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(91KB)
મહેસાણા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(74KB)
નર્મદા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(44KB)
નવસારી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(83KB)
પંચમહાલ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(46KB)
પાટણ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(78KB)
પોરબંદર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(64KB)
રાજકોટ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(72KB)
સાબરકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(31KB)
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(110KB)
સુરત જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(88KB)
તાપી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(53KB)
વડોદરા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(104KB)
વલસાડ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(65KB)

બિયારણ

જીલ્લાવાર વેપારીઓની માહિતી Downloads​
અમદાવાદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(119KB)
અમરેલી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(99KB)
આણંદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(90KB)
બનાસકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(206KB)
ભરૂચ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(70KB)
ભાવનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(183KB)
દાહોદ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(54KB)
ડાંગ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(57KB)
ગાંધીનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(69KB)
જામનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(181KB)
જુનાગઢ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(118KB)
ખેડા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(84KB)
કચ્છ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(87KB)
મહેસાણા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(91KB)
નર્મદા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(50KB)
નવસારી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(87KB)
પંચમહાલ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(83KB)
પાટણ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(99KB)
પોરબંદર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(68KB)
રાજકોટ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(32KB)
સાબરકાંઠા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(114KB)
સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(120KB)
સુરત જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(142KB)
તાપી જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(66KB)
વડોદરા જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(118KB)
વલસાડ જીલ્લાના વેપારીઓની માહિતી PDF(69KB)

ikisan પોર્ટલ પર ઇનપુટ ડીલરો વિશે વધુ માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો

  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation