આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 30-05-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૨૯૩/ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન અાપવાની યોજનાને વહીવટી મંજુરી અપવા બાબત ક-૭ Value-Addition-GR-2018-19.pdf (3 MB)
2 01-05-2018 એલ.ડબલ્‍યુ.ઇ..-ઇ-૪-૧-૪૨૮૫-૪૩૨૧-૨૦૧૮ એજીઆર ૫૦, ખેતીના ભારે સાધનો (ટ્રેકટર ઘટક) ની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય આપવાની યોજના હેઠળ કામગીરી કરવા અંગે AGR-50-Paripatra-2018.pdf (855 KB)
3 21-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨૦૪૫-ક-૬ એ.જી.આર.-૪ (એફ.એમ.) અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને કૃષિ યાંત્રિકરણના ખેત ઓજાર/સાધનોમાં સહાય આપવા બાબતે AGR-4-FM-GR-YEAR-2018-19.pdf (3 MB)
4 13-04-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૯૦-ક-૭ કૃષિ યાંત્રિકરણનો ઉપયોગ કરી ખેતી વધુ નફાકારક બની શકે તે હેતુ માટે એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર અંગેની ચાલુ બાબતને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. Agro-Service-Provider-GR-2018-19.pdf (5 MB)
5 12-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૪-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકરણ) યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. AGR-3-FM-GR-YEAR-2018-19.pdf (4 MB)
6 12-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૦૦-ક-૫ એજીઆર-3, માં.નં.૯૬, બજેટ સદર-૨૪૦૧-૭૯૬-(૦૩), (ટી.એ.એસ.પી- પ્લાન) આદિજાતી વિસ્તાર પેટા યોજનાના આદિવાસી ખેડૂતોને સહાયિત દરે ઉત્પાદન આપતી જાતો હાઈબ્રીડ જાતોના પ્રમાણિતબિયારણો અને રા.ખાતરો પુરા પાડવાની યોજના AGR-3-THARAV-2018-19.pdf (240 KB)
7 10-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૫-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ એજીઆર-ર કૃષિ યાંત્રિકરણ) યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. AGR-2-FM-GR-YEAR-2018-19.pdf (5 MB)
8 10-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૭૮-ક-૫ એજીઆર-૫૦, ખેતીના ભારે સાધનો (ટ્રેક્ટર ઘટક)ની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નાણાંકીય સહાય આપવાની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ની વહીવટી મંંજુરી આપવા બાબત. AGR-50-GR-2018-19.pdf (1 MB)
9 10-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૧૨-ક-પ પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઇ યોજના અંતર્ગત પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ - અધર ઇન્ટરવેશન યોજના PMKSY-GR-2018-19.pdf (2 MB)
10 06-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૦૩-ક-૫ એજીઆર-૧૪, સમાયોજિત ડાંગી ખેડુતોને સહાયિત દરે વધુ ઉત્પાદન આપતી હાઈબ્રીડ જાતોના પ્રમાણીત બિયારણો અને રાસાયણીક ખાતરો પુરા પાડવાની યોજના AGR-14-THARAV-2018-19.pdf (192 KB)
11 04-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૯૮-ક-૫ સ્‍થાનવર્તી આકસ્‍મિક રોગ જીવાતના સમયસર નિયંત્રણ માટે તમામ ખેડૂતોને સહાય આપવાની યોજના STHANVARTI-ROG-JIVAT-THARAV-2018-19.pdf (2 MB)
12 03-04-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૯૮૩-ક-૫ સને ૨૦૧૮-૧૯માં સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચ૦ર મીકેનાઇઝેશન યોજના (ચાલુ બાબત) વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગે SMAM-GR-2018-19.pdf (6 MB)
13 24-10-2017 પીટીએ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૫૦-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાના વિસ્‍તરણ અધિકારી (ખેતી) અને ખેતી નિરીક્ષકો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮ અન્‍વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્‍થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. Tharaav-EO-PTA-24-10-17.pdf (429 KB)
14 08-08-2017 ટીવીએસ-૧૦૨૦૧૩-૨૨૦૨-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના ગ્રામ સેવકો અને ગ્રામ સેવકોની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા ખેતી મદદનીશના કોન્સોલીડેટેડ એક્ષટેન્શન એન્ડ ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સમાં સુધારો કરવા બાબત. New-Doc-2017-09-20-1.pdf (338 KB)
15 08-08-2017 પીટીએ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૫૦-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાના વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) અને ખેતી નિરીક્ષકો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮ અન્વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. New-Doc-2017-09-20.pdf (1 MB)
1234567891011121314
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation