આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 13-11-2018 ખાખેવિ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૨૬/ક-૭ ગુજરાત સામુહિક જૂથ (જનતા) અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્મિક મૃત્યુ/કાયમી અપંગતાના કિસ્સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનામાં સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવા, ખાતેદાર ખેડૂતના કોઇપણ સંતાનને લાભ આપવા તેમજ અકસ્માતે મૃત્યુ કે કાયમી અપંગતાની તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂતોને લાભ આપવા બાબત. ક-૭ gr-131118.pdf (2 MB)
2 27-09-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૭/૯૪/પી-૧ સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દુધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાયની યોજના. પી-૧ 3-Revised-GR.pdf (70 KB)
3 19-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨૦૪૫-ક-૬ એજીઆર-૪ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતોને કૃષિ યાંત્રિકરણના ખેત ઓજાર/ સધનોમાં સહાય આપવાની યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૬ AGR-4-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
4 15-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૫-ક-૫ એજીઆર-૨ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૫ AGR-2-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
5 15-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૪-ક-૫ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૫ AGR-3-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
6 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૩/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (સામાન્‍ય ) ક-૬ NFSM-OS-OP-tharav-general-2018-19.pdf (235 KB)
7 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૨/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (sc) ક-૬ NFSM-OS-OP-SC-tharav-2018-19.pdf (1 MB)
8 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૧/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (ST) ક-૬ NFSM-OS-OP-ST-THARAV.pdf (1 MB)
9 31-07-2018 કસપ-૧૦-૨૦૧૭-૮૭૭-ક-૫ એજીઆર-૩ યોજનાના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૫ gr-1-70818.pdf (1 MB)
10 23-07-2018 એઇપી-૧૦-૨૦૦૭-૧૮૨૮-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકત યોજના હેઠળ હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત ૨૪૦૧-૧૦૯-(૪) એજીઆર-૧૦ કૃષિ વિકાસના કામો માટે તંત્ર રચના ક-૭ gr-5-6818.pdf (2 MB)
11 18-07-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક.૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટી અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમ હેઠળની કુલ-૧૭૪ જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત ક-૯ gr-6-70818.pdf (5 MB)
12 17-07-2018 કૃષમ-૧૦૧૮-૨૨૮૦૪૨-ક.૧ મદદનીશ ખેતી નિયામક ગુજરાત ખેતી સેવા વર્ગ-૨ની કાયમી જગ્યાઓ એબેયન્સમાંથી મુક્ત કરવા બાબત ક-૧ gr-n-170718.pdf (793 KB)
13 10-07-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૮/૧૩૯/પી-૧ રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ વિસ્તારના જીલ્લા દુધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘો માટે ડેરી વિકાસ યોજના. પી-૧ 2-N-gr.pdf (421 KB)
14 04-07-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૦૧-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ બારડોલી ખાતેની ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળાના મકાનનું રીનોવેશન બાબત ક-૫ gr-3-70818.pdf (887 KB)
15 25-06-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૫-ક-૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍૭ એજન્‍સી (આત્‍મા) પ્રોજેકટના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવાની મંજુરી આપવા બાબત. ક-૭ gr-7-6818.pdf (3 MB)
1234567891011121314151617181920...
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation