આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૬ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 06-06-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ (નોન પ્‍લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૪-૧૫માં ચાલુ રાખવા બાબત gr_50.pdf (1 MB)
2 12-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ નફસ/૧૦૨૦૧૭/૬૮/ક.૭ NFSM યોજના કઠોળ પાક આંતરપાક ખેત પધ્ધતિનું નિદર્શન નવી બાબત ૨૦૧૭-૧૮ Inter-Crop-New-Iteam-Tharav-2017-18-compressed.pdf (1 MB)
3 10-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૬૦-ક-૫ એજીઆર-૨ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ ) યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 2-AGR-2_-FM-GR.pdf (4 MB)
4 07-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ નફસ/૧૦૨૦૧૭/૬૭/ક.૭ NFSM યોજના SRI પધ્ધતિનું ચોખ પાકમાં નિદર્શન નવી બાબત ૨૦૧૭-૧૮ SRI-New-Iteam-Tharav-2017-18-Copy-compressed.pdf (1 MB)
5 06-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૪૪૮૦-ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃદ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યોજનાને (નવી બાબત) ને વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 3-Value-Addition-GR.pdf (3 MB)
6 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૪/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 2-17-04-2017.pdf (660 KB)
7 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૩/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 1-17-04-2017.pdf (868 KB)
8 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૬/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 3-17-04-2017.pdf (2 MB)
9 04-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૨૧/ક.૬ નેશનલ મીશન ઓન ઓઈલસીડ એન્ડ ઓઈલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (સામાન્ય) NMOOP-General-Tharav-2017.pdf (4 MB)
10 04-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ બજટ-૧૦-૨૦૧૬/૧૨૧૯/ક-૬ નેશનલ મીશન ઓન ઓઈલસીડ એન્ડ ઓઈલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (એસ.ટી.) NMOOP-ST-Tharav-2017-18.pdf (2 MB)
11 04-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૩૦૭૯-ક-૭ કૃષિ યાંત્રિકીકરણનો ઉપયોગ કરી ખેતી વધુ નફાકારક બની શકે તે હેતુ માટે એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર અંગેની ચાલુ બાબતને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વહિવટી મંજૂરી આપવા બાબત. Agro-Service-Provider-Schem-GR-Year-2017-18.pdf (5 MB)
12 03-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૧૨૪૩-ક-૫ સને ૨૦૧૭-૧૮માં સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચર મિકેનાઇઝેશન યોજના (ચાલુ બાબત) વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગે 1-SMAM-GR.pdf (7 MB)
13 24-03-2017 કૃષમ-૧૧/૨૦૧૫/૧૫૧૮/ક.૯ આંતર માળખાકીય સુવિધા ઊભી કરવા માટે ૬% વ્યાજ સહાયની યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટેની નવી બાબતની વહીવટી મંજૂરી બાબત Interest-GR-Year-2017-18.pdf (1 MB)
14 30-09-2016 એઇપી-૧૦-૨૦૦૭-૧૮૨૮-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ચાલુ રાખવા બાબત. ૨૪૦૧-૧૦૯-(૪) એજીઆર-૧૦ કૃષિ વિકાસ કામો માટે તંત્રની રચના. (નોન પ્‍લાન) gr-56-2401-109-04_non_plan.pdf (1 MB)
15 16-08-2016 પગર-૧૦૨૦૧૬-૧-પગાર એકમ કેન્‍દ્રી સાતમા પગાર પંચની ભલામણો અન્‍વયે રાજ્ય સરકાર તેમજ પંચાયતના કર્મચારીઓની પગાર સુધારણા કરવા બાબત. gr-11-PayCell_2026_16-Aug-2016_415.PDF (110 KB)
123456789101112
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation