આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
શાખા :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૩/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (સામાન્‍ય ) ક-૬ NFSM-OS-OP-tharav-general-2018-19.pdf (235 KB)
2 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૨/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (sc) ક-૬ NFSM-OS-OP-SC-tharav-2018-19.pdf (1 MB)
3 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૧/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (ST) ક-૬ NFSM-OS-OP-ST-THARAV.pdf (1 MB)
4 31-07-2018 કસપ-૧૦-૨૦૧૭-૮૭૭-ક-૫ એજીઆર-૩ યોજનાના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૫ gr-1-70818.pdf (1 MB)
5 23-07-2018 એઇપી-૧૦-૨૦૦૭-૧૮૨૮-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકત યોજના હેઠળ હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવા બાબત ૨૪૦૧-૧૦૯-(૪) એજીઆર-૧૦ કૃષિ વિકાસના કામો માટે તંત્ર રચના ક-૭ gr-5-6818.pdf (2 MB)
6 18-07-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક.૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટી અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમ હેઠળની કુલ-૧૭૪ જગ્‍યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત ક-૯ gr-6-70818.pdf (5 MB)
7 17-07-2018 કૃષમ-૧૦૧૮-૨૨૮૦૪૨-ક.૧ મદદનીશ ખેતી નિયામક ગુજરાત ખેતી સેવા વર્ગ-૨ની કાયમી જગ્યાઓ એબેયન્સમાંથી મુક્ત કરવા બાબત ક-૧ gr-n-170718.pdf (793 KB)
8 04-07-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૭૦૧-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ બારડોલી ખાતેની ખાતર ચકાસણી પ્રયોગશાળાના મકાનનું રીનોવેશન બાબત ક-૫ gr-3-70818.pdf (887 KB)
9 25-06-2018 અતમ-૧૦૨૦૧૭-૨૨૨૫-ક-૭ એગ્રીકલ્‍ચર ટેકનોલોજી મેનેજમેન્‍૭ એજન્‍સી (આત્‍મા) પ્રોજેકટના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ચાલુ રાખવાની મંજુરી આપવા બાબત. ક-૭ gr-7-6818.pdf (3 MB)
10 07-06-2018 હમક-૧૧-૨૦૧૭-૯૪૯-ક-૯ દાહોદ તથા નવરચીત સાત જિલ્‍લાઓ અરવલ્‍લી, ગીર, સોમનાથ, બોટાદ, છોટાઉદેપુર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, મહીસાગરના વર્ગ-૧, ર અને ૩ ના મહેકમની હંગામી જગ્‍યાઓની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ક-૯ gr-k-9-240818.pdf (3 MB)
11 30-05-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૨૯૩/ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન અાપવાની યોજનાને વહીવટી મંજુરી અપવા બાબત ક-૭ Value-Addition-GR-2018-19.pdf (3 MB)
12 07-05-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમના પગાર ભથ્‍થા, ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્‍કાર યોજના ક-૯ gr-15-7818.pdf (1 MB)
13 07-05-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમના પગાર ભથ્‍થા, ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્‍કાર યોજના ક-૯ gr-16-7818.pdf (1 MB)
14 05-05-2018 તલમ-૧૦૨૦૧૮-૨૮૧-ક.૭ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિસ્‍તરણ), પેટા વિભાગ કચેરી, અંકલેશ્વર (જિ. ભરૂચ) ના નવા મકાનના બાંધકામ બાબત ક-૭ gr-14-7818.pdf (2 MB)
15 01-05-2018 બજટ-૧૦૨૦૧૭-૧૭૦૮-ક-૫ ડાંગ જીલ્‍લાને ૧૦૦ ટકા સૈન્‍દ્રિય ખેતી હેઠળ આવરી લેવા બાબત ક-૫ tharav-dang-2018-19.pdf (7 MB)
1234567891011121314151617
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation