આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૬ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 06-06-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ (નોન પ્‍લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૪-૧૫માં ચાલુ રાખવા બાબત gr_50.pdf (1 MB)
2 02-05-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૮-ક-પ એ.જી.આર.- ૫૦ ખેતીના ભારે સાધનો (ટ્રેકટર ઘટક) ની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નણાંકીય સહાય આપવાની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત AGR-50-GR-2017-18.pdf (3 MB)
3 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૬-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકરણ) યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. AGR-3-FM-GR-2017-18.pdf (3 MB)
4 12-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ નફસ/૧૦૨૦૧૭/૬૮/ક.૭ NFSM યોજના કઠોળ પાક આંતરપાક ખેત પધ્ધતિનું નિદર્શન નવી બાબત ૨૦૧૭-૧૮ Inter-Crop-New-Iteam-Tharav-2017-18-compressed.pdf (1 MB)
5 10-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૫૧-ક-૬ એજીઆર-૪ (F.M.) અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂતોને કૃષિ યાંત્રિકરણના ખેત ઓજાર/સાધનોમાં સહાય આપવાની યોજના AGR-4-GR_-2017-18.pdf (4 MB)
6 10-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૬૦-ક-૫ એજીઆર-૨ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ ) યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત 2-AGR-2_-FM-GR.pdf (4 MB)
7 07-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ નફસ/૧૦૨૦૧૭/૬૭/ક.૭ NFSM યોજના SRI પધ્ધતિનું ચોખ પાકમાં નિદર્શન નવી બાબત ૨૦૧૭-૧૮ SRI-New-Iteam-Tharav-2017-18-Copy-compressed.pdf (1 MB)
8 06-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૪૪૮૦-ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃદ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની યોજનાને (નવી બાબત) ને વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગે વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ 3-Value-Addition-GR.pdf (3 MB)
9 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૪/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 2-17-04-2017.pdf (660 KB)
10 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૩/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 1-17-04-2017.pdf (868 KB)
11 04-04-2017 નફસ/૧૦૨૦૧૬/૪૦૬૬/ક.૭ નેશનલ ફુડ સિકયુરીટી મીશન યોજનાને (NFSM- Normal) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની વહીવટી મંજુરી બાબત 3-17-04-2017.pdf (2 MB)
12 04-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ બજટ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૨૧/ક.૬ નેશનલ મીશન ઓન ઓઈલસીડ એન્ડ ઓઈલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (સામાન્ય) NMOOP-General-Tharav-2017.pdf (4 MB)
13 04-04-2017 ઠરાવ ક્રમાંકઃ બજટ-૧૦-૨૦૧૬/૧૨૧૯/ક-૬ નેશનલ મીશન ઓન ઓઈલસીડ એન્ડ ઓઈલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ (એસ.ટી.) NMOOP-ST-Tharav-2017-18.pdf (2 MB)
14 04-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૩૦૭૯-ક-૭ કૃષિ યાંત્રિકીકરણનો ઉપયોગ કરી ખેતી વધુ નફાકારક બની શકે તે હેતુ માટે એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર અંગેની ચાલુ બાબતને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વહિવટી મંજૂરી આપવા બાબત. Agro-Service-Provider-Schem-GR-Year-2017-18.pdf (5 MB)
15 03-04-2017 બજટ-૧૦૨૦૧૬-૧૨૪૩-ક-૫ સને ૨૦૧૭-૧૮માં સબમીશન ઓન એગ્રીકલ્ચર મિકેનાઇઝેશન યોજના (ચાલુ બાબત) વહીવટી મંજૂરી આપવા અંગે 1-SMAM-GR.pdf (7 MB)
123456789101112
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation