આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૭ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 06-06-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ (નોન પ્‍લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૪-૧૫માં ચાલુ રાખવા બાબત gr_50.pdf (1 MB)
2 15-05-2017 તલમ -૧૦૧૩-૩૪૬-ક-૫ એજીઆર-૩૫, કૃષિ વિષયક વિકાસ કામગીરી માટે વ્યવસ્થા તંત્ર યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત 2401-796-10.pdf (683 KB)
3 08-05-2017 ખતક-૧૦-૨૦૦૭-૧૧૮૧-ક-૭ અખતરા નિર્દશન અને સિંચાઇ ફાર્મ યોજના (નોન પ્લાન) હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત અંગે 2401-109-01.pdf (673 KB)
4 06-05-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૬-૧૩૩૦-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરુરી સવલતો માટે ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્કાર . SP-award-vehicle-Tharav-17-18.pdf (2 MB)
5 02-05-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૮-ક-પ એ.જી.આર.- ૫૦ ખેતીના ભારે સાધનો (ટ્રેકટર ઘટક) ની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નણાંકીય સહાય આપવાની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત AGR-50-GR-2017-18.pdf (3 MB)
6 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૬-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકરણ) યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. AGR-3-FM-GR-2017-18.pdf (3 MB)
7 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૦૯-ક-૫ એજીઆર-૧૪ યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2575-305-05-MGR-14-dang-tharav.pdf (4 MB)
8 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૮૬-ક-૫ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ એજીઆર-૩ યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. agr-3-tharav-17-18.pdf (4 MB)
9 24-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨-ક-૫ સ્થાનવર્તી આકસ્મિક રોગ-જીવાતના સમયસર નિયંત્રણ માટે તમામ ખેડૂતોને સહાય આપવાની યોજના new-scheme-rog-jivat.pdf (805 KB)
10 24-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૪૪૦-ક-૫ ખેડૂતોને સરળતાથી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેની યોજના (સરલકૃષિ ને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. saral-krushi-akho-tharav.pdf (3 MB)
11 20-04-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૫-૪૨૦-ક-૯ ખેતી ખાતાનુ’ મહેકમ ચાલુ રાખવા બાબત 2401-001-03-2-hangami-jagya.pdf (942 KB)
12 17-04-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલિમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ (નોન પ્લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત 2575-305-04-dang-tharav.pdf (576 KB)
13 17-04-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલિમ અને મુલાકાતયોજના ડા:ગ (નોન પ્લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૭-૧૮માં ચાલુ રાખવાબાબત 2575-305-04-dang.pdf (576 KB)
14 15-04-2017 તલમ-૧૦૨૦૧૬-૪૧૦૫-ક-૭ ‘‘કૃષિ વકાસના કાર્યો માટે તંત્રની રચના’’ હેઠળ નાયબ ખેતી નિયામકરી (વિ.) ભુજની ૧ જગ્યા મંજૂરકરવા બાબત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ચાલુબાબત 2401-109-04-DDA-bhuj.pdf (907 KB)
15 13-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨-ક-૫ ખેડૂત ઉપયોગી નવી કૃષિ યંત્ર સામગ્રી વિકસિત કરનાર ખેડૂતોને સહાય આપવાની યોજના G-R-Of-New-farm-machiniry.pdf (3 MB)
12345678910111213
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation