આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૭ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમાંક : તારીખ : (mm/dd/yyyy)
વિષય :
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયડાઉનલોડ્સ
1 24-10-2017 પીટીએ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૫૦-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાના વિસ્‍તરણ અધિકારી (ખેતી) અને ખેતી નિરીક્ષકો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮ અન્‍વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્‍થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. Tharaav-EO-PTA-24-10-17.pdf (429 KB)
2 08-08-2017 ટીવીએસ-૧૦૨૦૧૩-૨૨૦૨-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના ગ્રામ સેવકો અને ગ્રામ સેવકોની જગ્યા પર ફરજ બજાવતા ખેતી મદદનીશના કોન્સોલીડેટેડ એક્ષટેન્શન એન્ડ ટ્રાવેલીંગ એલાઉન્સમાં સુધારો કરવા બાબત. New-Doc-2017-09-20-1.pdf (338 KB)
3 08-08-2017 પીટીએ-૧૦૨૦૧૫-૨૭૫૦-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજનાના વિસ્તરણ અધિકારી (ખેતી) અને ખેતી નિરીક્ષકો માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો ૧૯૯૮ અન્વયે કાયમી મુસાફરી ભથ્થાના દરમાં સુધારણા કરવા બાબત. New-Doc-2017-09-20.pdf (1 MB)
4 03-08-2017 PFB-102017-836-K.7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - PMFBY Continuation thereof and Declaration of Notified Insurance Unit, cut-off dates etc. for Kharif-2017 - Extension of last date for submission of farmers premium GR-dated-03-08-17.pdf (893 KB)
5 28-07-2017 PFB-102017-836-K.7 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-PMFBY Continuation thereof and Declaration of Notified Insurance Unit, Cut-off dates etc. for Kharif-2017 and Rabi-Summer, 2017-18 - Extension of last date for online data entry Kharif-2017-dated-28-7-17.pdf (685 KB)
6 26-07-2017 PFB-102017-947-K-7 kharif-2017 Pradhan Mantri Fasal BIMA Yojana (PMFBY) - Notification hereof for implementing Insurance Company in Kharif-1017 and Unified Package Insurance Scheme (UPIS) in Banaskantha and Surat District for the 2017-18. Kharif-2017-dated-26-7-17.pdf (459 KB)
7 06-06-2017 એઇપી-૧૦૨૦૦૦-૧૨૭૬-ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ (નોન પ્‍લાન) ના મહેકમને સને ૨૦૧૪-૧૫માં ચાલુ રાખવા બાબત gr_50.pdf (1 MB)
8 15-05-2017 તલમ -૧૦૧૩-૩૪૬-ક-૫ એજીઆર-૩૫, કૃષિ વિષયક વિકાસ કામગીરી માટે વ્યવસ્થા તંત્ર યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત 2401-796-10.pdf (683 KB)
9 08-05-2017 ખતક-૧૦-૨૦૦૭-૧૧૮૧-ક-૭ અખતરા નિર્દશન અને સિંચાઇ ફાર્મ યોજના (નોન પ્લાન) હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ચાલુ રાખવા બાબત અંગે 2401-109-01.pdf (673 KB)
10 06-05-2017 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૬-૧૩૩૦-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરુરી સવલતો માટે ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્કાર . SP-award-vehicle-Tharav-17-18.pdf (2 MB)
11 02-05-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૮-ક-પ એ.જી.આર.- ૫૦ ખેતીના ભારે સાધનો (ટ્રેકટર ઘટક) ની ખરીદી માટે ખેડૂતોને નણાંકીય સહાય આપવાની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત AGR-50-GR-2017-18.pdf (3 MB)
12 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૧૭૬-ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકરણ) યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. AGR-3-FM-GR-2017-18.pdf (3 MB)
13 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૦૯-ક-૫ એજીઆર-૧૪ યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. 2575-305-05-MGR-14-dang-tharav.pdf (4 MB)
14 29-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૬-૧૨૮૬-ક-૫ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ એજીઆર-૩ યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. agr-3-tharav-17-18.pdf (4 MB)
15 24-04-2017 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨-ક-૫ સ્થાનવર્તી આકસ્મિક રોગ-જીવાતના સમયસર નિયંત્રણ માટે તમામ ખેડૂતોને સહાય આપવાની યોજના new-scheme-rog-jivat.pdf (805 KB)
1234567891011121314
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation