આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 03-07-2019 ક્રુષમ / ૧૧/ ૨૦૧૮/ ૧૨૧૮/ ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટી અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમ હેઠળની કુલ-૧૫૯ જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૯ 2019-20-THARAV-2401-001-06-JAYAO-CHALU.pdf (6 MB)
2 15-06-2019 આઇ.કયુ-એસટીએલ-ફા.નં.-ર૦૦-૫૨૦૫૫-૬૮-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦માં રાજ્યમાં ખેતીવાડી ખાતાની બોરસદ જી. આણંદ અને સાબરમતી જી. અમદાવાદ ખાતેની જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળાના મહેકમને મંજૂરી આપવા બાબત ક-૫ BOrsad-and-Ananad-STL-manpower.pdf (2 MB)
3 30-05-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૮/૧૮૦૪/ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ડાંગ જીલ્લા ને ૧૦૦% સેંદ્રિય ખેતી હેઠળ આવરી લેવા બાબત. ક-૫ DANG-2019-20-Tharav.pdf (9 MB)
4 27-05-2019 એઇપી/૧૦૨૦૦૦/૧૨૭૬/ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ(નોન પ્લાન)ના મહેકમને સને ૨૦૧૯-૨૦ માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૫ GR-96-2575-305-04-27-5-2019.pdf (446 KB)
5 20-05-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૯/૪૨૨૪-૧/ક-૭ કૃષિ યાંત્રિકીકરણનો ઉપયોગ કરી ખેતી વધુ નફાકારક બની શકે તે હેતુ માટે એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર અંગેની યોજનાના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત... ક-૭ 2-Agro-Service-Provider-Sudhara-GR-2019-20.pdf (3 MB)
6 15-05-2019 આઇ.કયુ-એસટીએલ-ફા.નં. ૧૭૭-૨-૩૧૪૨૭-૫૨૬-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦માં રાજ્યમાં નેશનલ મિશન ફોર સસ્‍ટેઇનેબર એગ્રીકલ્‍ચર યોજના –સોઇલ હેલ્‍થ મેનેજમેન્‍ટ યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત ક-૫ NMSA-SHM-2019-20.pdf (905 KB)
7 15-05-2019 આઇ.કયુ-એસટીએલ-ફા.નં. ૨૧૭-૩૫૦૬૨-૧૩૯-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦માં રાજ્યમાં નેશનલ મિશન ફોર સસ્‍ટેઇનેબર એગ્રીકલ્‍ચર સોઇલ હેલ્‍થ કાર્ડ યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત ક-૫ NMSA-SHC-2019-20.pdf (2 MB)
8 08-05-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૮/૧૭૯૩/ક-૫ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ગુજરાત સેંદ્રિય ખેતી નીતિ ૨૦૧૫ અંતર્ગત રાજ્યના ખેડૂતોને સેંદ્રિય ખેતીના પ્રોત્સાહન માટે સહાય પુરી પાડવા અંગેની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. ક-૫ Organic-Tharav-2019-20.pdf (9 MB)
9 08-05-2019 મહક/૧૧/૨૦૧૮/૧૨૩૩/ક.૯ દાહોદ તથા નવરચિત સાત જિલ્લાઓ અરવલ્લી, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, છોટા ઉદેપુર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, મહિસાગરના વર્ગ-૧,૨ અને ૩ ના મહેકમની હંગામી જગ્યાઓની વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. સને ૨૦૧૯-૨૦ ક-૯ GR-8-5-2019-240-00-001-01-Mahekam.pdf (2 MB)
10 03-05-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૮૦૯-ક-૫ ચાલુ બાબત, વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નેશનલ મિશન ફોર સસ્ટેઇનેબલ એગ્રીકલ્ચર (NMSA)-રેઇનફેડ એરીયા ડેવલપમેંટ (RAD) યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ક-૫ NMSA-RAD-GR-2019-20.pdf (4 MB)
11 02-05-2019 આઇકયુ-એસટીએલ-ફા.નંઉ-૨૯૩૩૧-૩૩૯-૧૯ ભૂમિ ચકાસણી પ્રયોગશાળા અને ભુમિ મોજણી યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને સને ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૫ STL-MANPOWER.pdf (1 MB)
12 01-05-2019 તલમ/૧૦૨૦૧૮/૪૧૩૭/ક.૭ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ), પેટા વિભાગ કચેરી, અંકલેશ્વર (જિ. ભરૂચ)ના નવા મકાનના બાંધકામ અંગેની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ 02-ankeshvar.pdf (331 KB)
13 01-05-2019 બજટ-10-2018-1808-ક-5 ચાલુ બાબત વર્ષ 2019-20 એજીઆર-2 યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ક-૫ 3-AGR-2-Tharav-2019-20.pdf (3 MB)
14 01-05-2019 તલમ/૧૦૨૦૧૮/૪૧૩૭/ક.૭ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ), પેટા વિભાગ કચેરી, અંકલેશ્વેર (જિ. ભરૂચ) ના નવા મકાનના બાંધકામ અંગેની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ 10.pdf (330 KB)
15 30-04-2019 તલમ-૧૦૨૦૧૮-૪૧૩૬-ક-૭ મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિસ્તરણ), પેટા વિભાગ કચેરી, અંકલેશ્વેર (જિ. ભરૂચ) ના નવા મકાનના બાંધકામ અંગેની યોજનાને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૭ 09.pdf (2 MB)
1234567891011121314151617181920...
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation