આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 25-09-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૬૨-ક-૫ સને ૨૦૧૯-૨૦માં લેખાનુદાન મુજબની જોગવાઇમાં સુધારો ન કરેલ હોય તો સમગ્ર વર્ષ માટેની મંજુરી ક-૫ AGR-50-and-Lekhanudan-Manjuri-2019-20.pdf (233 KB)
2 24-09-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૮૯-ક-૫ પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઇ યોજના અંતર્ગત "પર ડ્રોપ મોર ક્રોપ - અધર ઇન્ટરવેન્શન" યોજનાને ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્ર (Modified Budget) મુજબ વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક-૫ PMKSY-Sudhara-Tharav-2019-20.pdf (2 MB)
3 19-09-2019 એઇપી-૧૦-૨૦૦૭-૧૮૨૮-ક-૭ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ૨૪૦૧-૦૦-૦૦-૧૦૯(૪) એજીઆર-૧૦ કૃષિ વિકાસના કામો માટે તંત્ર રચના. ક-૫ 19-09-2019-GR.pdf (8 MB)
4 01-08-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૬૪-ક-૫ એજીઆર-૨ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજનાને સને ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક-૫ AGR-2-FM-GR-2019-20.pdf (10 MB)
5 01-08-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૬૩-ક-૫ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજનાને સને ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક-૫ AGR-3-FM-GR-2019-20.pdf (8 MB)
6 01-08-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૪૬૪-ક-૫ એજીઆર-૪ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજનાને સને ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક-૫ AGR-4-FM-GR-2019-20.pdf (8 MB)
7 01-08-2019 બજટ-૧૦-૨૦૧૮-૧૭૯૮-ક-૫ કેન્દ્ર પુરસ્કૃત, સબ મિશન ઓન એગ્રીકલ્ચર મીકેનાઇઝેશન યોજનાને સને ૨૦૧૯-૨૦ની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત ક-૫ SMAM-GR-2019-20.pdf (8 MB)
8 31-07-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૮/૪૧૨૨/ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવા અંગેની યોજનાના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત ક-૭ Value-Addition-Revise-GR-2019-20-31-07-2019.pdf (3 MB)
9 16-07-2019 તલમ/ ૧૦૧૩ /૩૪૬/ક-૫ એ.જી.આર.-૩૫ કૃષિ વિષયક વિકાસ કામગીરી માટે વ્યવસ્થા તંત્ર યોજના હેઠળ હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મં ચાલુ રાખવા બાબત બજેટ સદર ૨૪૦૧-૦૦-૭૯૬-(૧૦) (ટ્રાયબલ) ક-૫ AGR-35.pdf (237 KB)
10 16-07-2019 કસપ-૧૦-૨૦૧૭-૮૭૭-ક-૫ એજીઆર-3 યોજનાના મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૫ agr-3-mahekam-tharav-2019-20.pdf (959 KB)
11 03-07-2019 ક્રુષમ / ૧૧/ ૨૦૧૮/ ૧૨૧૮/ ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટી અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમ હેઠળની કુલ-૧૫૯ જગ્યાઓ ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૯ 2019-20-THARAV-2401-001-06-JAYAO-CHALU.pdf (6 MB)
12 15-06-2019 આઇ.કયુ-એસટીએલ-ફા.નં.-ર૦૦-૫૨૦૫૫-૬૮-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦માં રાજ્યમાં ખેતીવાડી ખાતાની બોરસદ જી. આણંદ અને સાબરમતી જી. અમદાવાદ ખાતેની જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળાના મહેકમને મંજૂરી આપવા બાબત ક-૫ BOrsad-and-Ananad-STL-manpower.pdf (2 MB)
13 30-05-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૮/૧૮૦૪/ક-૫ ચાલુ બાબત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ડાંગ જીલ્લા ને ૧૦૦% સેંદ્રિય ખેતી હેઠળ આવરી લેવા બાબત. ક-૫ DANG-2019-20-Tharav.pdf (9 MB)
14 27-05-2019 એઇપી/૧૦૨૦૦૦/૧૨૭૬/ક-૫ તાલીમ અને મુલાકાત યોજના, ડાંગ(નોન પ્લાન)ના મહેકમને સને ૨૦૧૯-૨૦ માં ચાલુ રાખવા બાબત ક-૫ GR-96-2575-305-04-27-5-2019.pdf (446 KB)
15 20-05-2019 બજટ/૧૦૨૦૧૯/૪૨૨૪-૧/ક-૭ કૃષિ યાંત્રિકીકરણનો ઉપયોગ કરી ખેતી વધુ નફાકારક બની શકે તે હેતુ માટે એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર અંગેની યોજનાના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ઠરાવમાં સુધારો કરવા બાબત... ક-૭ 2-Agro-Service-Provider-Sudhara-GR-2019-20.pdf (3 MB)
1234567891011121314151617181920...
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation