આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

સરકારી ઠરાવ

ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ્સ
1 27-11-2018 તલમ-૧૦૧૩-૩૪૬-ક.પ એજીઆર-૩૫, કૃષિ વિષયક વિકાસ કામગીરી માટે વ્‍યવસ્‍થાપતંત્ર યોજના હેઠળના હંગામી મહેકમને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ચાલુ રાખવા બાબત. ક-૫ AGR-35.pdf (1023 KB)
2 13-11-2018 ખાખેવિ/૧૦૨૦૧૭/૧૩૨૬/ક-૭ ગુજરાત સામુહિક જૂથ (જનતા) અકસ્માત વીમા યોજના હેઠળની ખાતેદાર ખેડૂતોને આકસ્મિક મૃત્યુ/કાયમી અપંગતાના કિસ્સામાં વીમા રક્ષણ આપવાની ખાતેદાર ખેડૂત અકસ્માત વીમા યોજનામાં સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવા, ખાતેદાર ખેડૂતના કોઇપણ સંતાનને લાભ આપવા તેમજ અકસ્માતે મૃત્યુ કે કાયમી અપંગતાની તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ ખાતેદાર ખેડૂતોને લાભ આપવા બાબત. ક-૭ gr-131118.pdf (2 MB)
3 27-09-2018 સીડીએસ/૧૩૨૦૧૭/૯૪/પી-૧ સ્વરોજગારીના હેતુ પશુપાલન વ્યવસાય માટે ૧૨ દુધાળા પશુના ડેરી ફાર્મ સ્થાપનાની સહાયની યોજના. પી-૧ 3-Revised-GR.pdf (70 KB)
4 19-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૨૦૪૫-ક-૬ એજીઆર-૪ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) અનુસુચિત જાતિના ખેડૂતોને કૃષિ યાંત્રિકરણના ખેત ઓજાર/ સધનોમાં સહાય આપવાની યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૬ AGR-4-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
5 15-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૫-ક-૫ એજીઆર-૨ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૫ AGR-2-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
6 15-09-2018 બજટ-૧૦-૨૦૧૭-૧૬૮૪-ક-૫ એજીઆર-૩ (કૃષિ યાંત્રિકીકરણ) યોજના (સુધારા ઠરાવ) ૨૦૧૮-૧૯ ક-૫ AGR-3-FM-Sudhara-GR-2018-19.pdf (2 MB)
7 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૩/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (સામાન્‍ય ) ક-૬ NFSM-OS-OP-tharav-general-2018-19.pdf (235 KB)
8 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૨/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (sc) ક-૬ NFSM-OS-OP-SC-tharav-2018-19.pdf (1 MB)
9 08-08-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૦૦૧/ક-૬ નેશનલ ફુડ સિકયોરીટી મિશન યોજના-ઓઇલસીડ અને ઓઇલપામ યોજના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ (ST) ક-૬ NFSM-OS-OP-ST-THARAV.pdf (1 MB)
10 07-06-2018 હમક-૧૧-૨૦૧૭-૯૪૯-ક-૯ દાહોદ તથા નવરચીત સાત જિલ્‍લાઓ અરવલ્‍લી, ગીર, સોમનાથ, બોટાદ, છોટાઉદેપુર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, મહીસાગરના વર્ગ-૧, ર અને ૩ ના મહેકમની હંગામી જગ્‍યાઓની વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. ક-૯ gr-k-9-240818.pdf (3 MB)
11 05-06-2018 એઇપી-૧૨૯૯-૨૫૨૬(૧)-ક-૭ તા.મુ યોજના નોંપ્લાન નોર્મલ સન ૨૦૦૦-૨૦૦૧ વર્શ્માં ચાલુ રાખવા બાબત તા.૫-૬-૨૦૦૦ ક-૭ 9-gr-1-10-18.pdf (755 KB)
12 30-05-2018 બજટ/૧૦૨૦૧૭/૨૨૯૩/ક-૭ ખેડૂતોને પાક મૂલ્યવૃધ્ધિ કરવા માટે પ્રોત્સાહન અાપવાની યોજનાને વહીવટી મંજુરી અપવા બાબત ક-૭ Value-Addition-GR-2018-19.pdf (3 MB)
13 17-05-2018 વીએચડી/૧૨/૧૮/૨૦૩/પી-૧ કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સ શરુ કરવાની યોજનાને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત. પી-૧ 1-N-gr.PDF (617 KB)
14 07-05-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમના પગાર ભથ્‍થા, ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્‍કાર યોજના ક-૯ gr-15-7818.pdf (1 MB)
15 07-05-2018 કૃષમ-૧૧-૨૦૧૭-૯૬૯-ક-૯ કૃષિ વિકાસ માટે વહીવટ અને પૂર્વ જરૂરી સવલતો માટે મહેકમના પગાર ભથ્‍થા, ૫૭ વાહનો આઉટસોર્સથી ચાલુ રાખવા અંગે તથા સરદાર પટેલ પુરસ્‍કાર યોજના ક-૯ gr-16-7818.pdf (1 MB)
1234567891011121314151617181920...
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation