આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
હાયપરલિંક પોલીસી

હાયપરલિંક પોલીસી

At many places in this website, you shall find links to other websites/portals. This links have been placed for your convenience. Directorate of Agriculture, Government of Gujarat is not responsible for the contents and reliability of the linked websites and does not necessarily endorse the views expressed in them. Mere presence of the link or its listing on this website should not be assumed as endorsement of any kind. We cannot guarantee that these links will work all the time and we have no control over availability of linked pages.

Links to the Directorate of Agriculture, Government of Gujarat website by other websites/portals

Prior permission is required before hyperlinks are directed from any website/portal to this site. Permission for the same, stating the nature of the content on the pages from where the link has to be given and the exact language of the Hyperlink should be obtained by sending a request here

  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation