આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૮ઓર્ગેનીક કોર્નર
પ્રકાશનો

પ્રકાશનો

ક્રમ વિષય ડાઉનલોડ્સ
1 કૃષિ મશીનરી વિગતો PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.58 MB)
2 ગુજરાત કૃષિ આંકડાકીય માહીતી-૨૦૧૦-૧૧ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(5.25 MB)
3 વર્ષ ૨૦૦૯-૧૦ થી ૨૦૧૧-૧૨ માટે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય પાકોની ઉપજ, ઉત્પાદન અને વિસ્તાર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.09 MB)
4 ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લા વિસ્તાર મુજબ, ઉત્પાદન અને ખોરાક & બિન ખોરાક માટે વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧, ૨૦૧૧-૧૨ અને ૨૦૧૨-૧૩ની ઉપજ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2.1 MB)
3 મહિલાઓ માટે કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમની માર્ગદર્શીકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(11.05 MB)
4 અનાજ સંગ્રહ અને સાચવણી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(749 KB)
5 દિવેલા બુક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(8.99 MB)
6 કપાસ બુક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2.10 MB)
7 ડાંગર બુક PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(710 KB)
8 ઘાસચારા પાક પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.08 MB)
9 ઘઉં પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(791 KB)
10 મગફળી પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(15.93 MB)
11 જંતુનાશક અવશેષો અને તેના નિવારણ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(838 KB)
12 જુવાર પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(672 KB)
13 કઠોળની પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(5.28 MB)
14 ખેડુતલક્ષી સહાય યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.62 MB)
15 કૃષિ મશીનરી પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(23.92 MB)
16 મકાઇ પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(9.93 MB)
17 શેરડી પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(567 KB)
18 તલ પુસ્તિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(689 KB)
19 પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજના અમલીકરણ માટેની માર્ગદર્શિકા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(19 MB)
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation