આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૭ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ

ક્રમ નં. શાખાનું નામ​ સંબંધિત જાહેર માહિતી અધિકારી પ્ર-શાખા/યોજના પ્રો-એકટીવ ડીસ્કરલોઝર લીંક
આયોજન શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (આયોજન) નાયબ ખેતી નિયામક (સંકલન) આયોજન અને સંકલન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(331 KB)
આઇ કયુ શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (ગુણવત્તા નિયંત્રણ) ખાતર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(318 KB)
પેસ્ટીસાઇડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(330 KB)
ગુણવત્તા નિયંત્રણ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(400 KB)
સીડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(388 KB)
વહીવટી શાખા વહીવટી અધિકારી વહીવટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(337 KB)
4 નાણા શાખા હિસાબી અધિકારી હીસાબી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(305 KB)
તાલીમ અને મુલાકાત શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ) કૃષિ મહોત્‍સવ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(325 KB)
સરદાર પટેલ કૃષિ પુરસ્કાર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(139 KB)
કૃષિ કૌશલ્યા વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમ (એજીઆર-૫૮) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(480 KB)
ટીએએસપી (એજીઆર-૩) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(461 KB)
પાક શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબીયા) નેશનલ મીશન એન્‍ડ ઓઇલ સીડ એન્‍ડ ઓઇલ પામ (NMOOP) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(779 KB)
નેશનલ ફુડ સિક્યુરીટી મિશન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(729 KB)
ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(451 KB)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(535 KB)
ઇકો સ્ટે‍ટ (અંક) નાયબ ખેતી નિયામક (અંક) પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(743 KB)
ફોરકાસ્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(430 KB)
પાક કાપણી અખતરા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(685 KB)
વેધર વોચ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(486 KB)
ઋતુ અને પાક અહેવાલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(587 KB)
ઇકો સ્ટે.ટ (એ.સે.) નાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્યુ) ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વીમા યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(331 KB)
ખેત વિષયક ગણના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(355 KB)
આઇ સી એસ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(459 KB)
વરસાદ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(127 KB)
ટી આર એસ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(453 KB)
એફ વી એમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(354 KB)
પાક ઉત્પાદન ખર્ચ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(365 KB)
યાંત્રિક શાખાની યોજનાઓ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(600 KB)
૧૦ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અમલીકરણ એકમ નાયબ ખેતી નિયામક (કપાસ) રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(477 KB)
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2017
  • DigiLocker
Go to Navigation