આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૨૦ઓર્ગેનીક કોર્નર
ઈ-સીટીઝન

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધીનીયમ

ક્રમ નં. શાખાનું નામ​ સંબંધિત જાહેર માહિતી અધિકારી પ્ર-શાખા/યોજના પ્રો-એકટીવ ડીસ્કરલોઝર લીંક
એલડબલ્યુઇ શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (યાંત્રિક) એલડબલ્યુઇ શાખા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(434 KB)
આયોજન શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (આયોજન) નાયબ ખેતી નિયામક (સંકલન) આયોજન અને સંકલન PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(164 KB)
આઇ કયુ શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (ગુણવત્તા નિયંત્રણ) ખાતર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(154 KB)
પેસ્ટીસાઇડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(330 KB)
ગુણવત્તા નિયંત્રણ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(142 KB)
સીડ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(155 KB)
વહીવટી શાખા વહીવટી અધિકારી વહીવટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(2.10 MB)
નાણા શાખા હિસાબી અધિકારી હીસાબી PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(700 KB)
તાલીમ અને મુલાકાત શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (તાલીમ) કૃષિ મહોત્‍સવ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(196 KB)
આત્મા પ્રોજેક્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(546 KB)
સરદાર પટેલ કૃષિ પુરસ્કાર PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(184 KB)
કૃષિ કૌશલ્ય વિકાસ તાલીમ કાર્યક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(301 KB)
(એજીઆર-૩) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(365 KB)
પાક શાખા નાયબ ખેતી નિયામક (તેલીબીયા) નેશનલ ફૂડ સિક્યુરીટી મીશન-ઓઇલ સીડ એન્ડ ઓઇલ પામ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(658 KB)
નેશનલ ફુડ સિક્યુરીટી મિશન(NFSM) PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.58 MB)
ઘાસચારા વિકાસ કાર્યક્રમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(517 KB)
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના-પાક શાખા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(935 KB)
કપાસ યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(515 KB)
ઇકો સ્ટે‍ટ (અંક) નાયબ ખેતી નિયામક (અંક) પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(1.63 MB)
ફોરકાસ્ટ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(890 KB)
પાક કાપણી અખતરા PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(675 KB)
વેધર વોચ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(561 KB)
ઋતુ અને પાક અહેવાલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(724 KB)
ઇકો સ્ટે.ટ (એ.સે.) નાયબ ખેતી નિયામક (ટેબ્યુ) ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વીમા યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(870 KB)
ખેત વિષયક ગણના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(176 KB)
આઇ સી એસ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(207 KB)
વરસાદ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(454 KB)
ટી આર એસ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(415 KB)
એફ વી એમ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(320 KB)
પાક ઉત્પાદન ખર્ચ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(434 KB)
૧૦ રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના અમલીકરણ એકમ નાયબ ખેતી નિયામક (કપાસ) રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(496 KB)
૧૧ સજીવ ખેતી સેલ નાયબ ખેતી નિયામક ઓર્ગેનીક ફાર્મિંગ સેલ PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.(260 KB)
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation