આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

Directorate of Agriculture, Government of Gujarat website complies with World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 level AA. This will enable people with visual impairments access the website using assistive technologies, such as screen readers. The information of the website is accessible with different screen readers.

Various Screen Readers to choose from

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://www.nabdelhi.org/NAB_SAFA.htmExternal website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.phpExternal website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWSExternal website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/External website that opens in a new window Commercial
  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation