આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૧૯ઓર્ગેનીક કોર્નર
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

એસ.સી.આર. (ઋતુ અને પાક અહેવાલ)

દર વર્ષે ખેતી નિયામકની કચેરી દ્વારા જિલ્લાવાર તેમજ ઋતુવાર ઋતુ અને પાક અહેવાલનું સંકલન કરી તેને પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. જેમાં સરેરાશ વરસાદ, જમીનનું વર્ગીકરણ, જુદા જુદા સ્ત્રોતો દ્વારા પાક માટે થયેલ પિયત વિસ્તાર, ચોખ્ખો વાવેતર વિસ્તાર, કુલ વાવેતર વિસ્તાર, પાક કાપણી સમયનો બજાર ભાવ તેમજ વર્ષ માટે જુદા જુદા ખેત મજુરીના દરનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ તેમાં ગત વર્ષ અને ચાલુ વર્ષની સરખામણીનો પણ અહેવાલમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આમ ઋતુ અને પાક અહેવાલ ટેકનીકલ અધિકારીશ્રીઓ, સંશોધકો, ટેકનોક્રેટ, સંસ્થાઓ વગેરેને ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડે છે.

લાયકાત માટેના ધારાધોરણો

આ લાભાર્થીલક્ષી યોજના નથી. આ યોજના હેઠળ ઋતુવાર પાક વાવેતર વિસ્તાર, જમીન વર્ગીકરણ, પિયત સાધનોની માહિતીનું સંકલન કરવામાં આવે છે અને જિલ્લાવાર માહિતી એકત્ર કરી રાજ્યનો ઋતુ અને પાક અહેવાલ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે.

યોજનાના લાભ

એસ.સી.આર. ની પુસ્તિકાની માહિતી સરકાર, સંસ્થાઓ, સંશોધકો, તંત્રજ્ઞો માટે ઉપયોગી છે.

  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation