આકસ્મિક પાક આયોજન ૨૦૨૦ઓર્ગેનીક કોર્નર
કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ

વેધરવોચ (વાવેતર અંગેનો અઠવાડીક અહેવાલ)

રાજ્યનાં જિલ્લાઓમાં ખરિફ, રવિ (શિયાળુ) અને ઉનાળુ ઋતુમાં ઉગાડવામાં આવતા મુખ્ય પાકો હેઠળનો વાવેતર વિસ્તાર જિલ્લાવાર-પાકવાર ખેતી નિયામકશ્રીની કચેરીએ સંકલિત કરી દર અઠવાડીયે મંગળવારે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે. વેધરવોચ રીપોર્ટનાં અહેવાલમાં રાજ્યમાં થતા મુખ્ય પાકોનો છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો સરેરાશ (નોર્મલ) વિસ્તાર, ગયા વર્ષ દરમ્યાન જે તે અઠવાડિયા દરમ્યાન થયેલ વાવેતર, ચાલુ વર્ષમાં થયેલ વાવેતર અને સરેરાશ વાવેતર વિસ્તારની સામે ચાલુ વર્ષે થયેલ વાવેતરની ટકાવારી ની વિગત મુખ્ય અહેવાલમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તેમજ જિલ્લાવાર ઉગાડવામાં આવતા પાકના વિસ્તારની સરખામણી પણ અહેવાલમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આમ વેધરવોચ રીપોર્ટ-પાકના વાવેતર વિસ્તારનો અહેવાલ ટેકનીકલ અધિકારીશ્રીઓ, સંશોધકો, ટેકનોક્રેટ, સંસ્થાઓ વગેરેને ઉપયોગી માહિતી પુરી પાડે છે.

લાયકાત માટેના ધારાધોરણો

આ લાભાર્થીલક્ષી યોજના નથી. ફક્ત વાવેતર વિસ્તારની માહિતીનું સંકલન કરવામાં આવે છે.

યોજનાના લાભ

વાવેતર વિસ્તારની માહિતી સરકાર, સંસ્થાઓ, સંશોધકો, તંત્રજ્ઞો માટે ઉપયોગી છે

  • ભારત નું નેશનલ પોર્ટલ
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
  • સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ
  • કૃષિ અને સહકાર વિભાગ
  • ભારતીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ
  • ભારતીય હવામાન વિભાગ
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • DigiLocker
Go to Navigation